Telefon: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Člen holdingu:

Oznámení / Notification

English version is below.


Oznámení společnosti KOMA, spol. s r.o. určené:
 
Zaměstnancům, obchodním partnerům a orgánům státní správy
 
 
V Ústí nad Labem dne 18.9.2014
 
Příloha:  Usnesení MS v Praze 17.9.2014
 
Vážení,
 
dovolujeme si Vás tímto jménem společností Vodní sklo, a.s., IČ 279 21 662 a KOMA, spol. s r.o. IČ 006 72 971 uvědomit o tom, že se uskutečnil proces vnitrostátní fúze sloučením obou těchto společností a že na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.9.2014 bude ke dni 30.9.2014 proveden zápis této skutečnosti v obchodním rejstříku a společnost KOMA, spol. s r.o. bude z obchodního rejstříku vymazána.
 
V důsledku realizované přeměny dojde ke dni 30.9.2014 k přechodu veškerého obchodního jmění společnosti KOMA, spol. s r.o. na nástupnickou společnost Vodní sklo, a.s. Současně s přechodem obchodního jmění na nástupnickou společnost Vodní sklo, a.s. dochází ke zrušení a zániku společnosti KOMA, spol. s r.o. bez likvidace. Vodní sklo, a.s. se tak stane ve vztahu k tomuto obchodnímu jmění právním nástupcem zanikající společnosti. 
 
Na nástupnickou společnost přechází všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, veškerý hmotný a nehmotný majetek, pohledávky i závazky a nástupnická společnost vstoupí do všech dosavadních právních vztahů svého právního předchůdce.

Uvědomujeme Vás o této skutečnosti v předstihu, protože máme zájem na plynulé a nerušené další spolupráci s Vámi. 
 
Výslovně upozorňujeme na to, že účetnictví KOMA, spol. s r.o. bude ke dni 30.9.2014 uzavřeno. Společnost KOMA bude akceptovat daňové doklady, které budou vystaveny s datem zdanitelného plnění (dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty) do 30.9.2014. Všechny daňové doklady s datem zdanitelného plnění po 1.10.2014 musí být vystaveny již pouze na nástupnickou společnost Vodní sklo a.s. a od tohoto data 1.10.2014 budou také všechny faktury za dodávky zboží a služeb a další obchodní listiny vystavovány nástupnickou společností Vodní sklo a.s.
 
 
S pozdravem
 
Ing. Mgr. Zdeněk Vosátka, ředitel společnosti
Jiří Horáček, předseda představenstvaNotification of KOMA, s r.o. intended to:
 
Employees, Business partners, and state administration bodies
 

In Ústí nad Labem on 18.09.14
 
Annex:  Decision of MS in Prague on 17.9.2014
 
Dear Ladies and Gentlemen,
 
On behalf of Vodní sklo, a.s., ID 279 21 662 and KOMA, spol. ID 006 72 971 we are herewith notifying you on the process of domestic fusion of both companies, and based on legally effective decision of Prague Municipal Court from 17.9.2014, this event will be recorded in the Company Register as of 30.9.2014, and KOMA, s r.o. will be deleted from the Company Register .
 
On 30.9.2014, as a result of the implemented change, the complete trading property of KOMA, s r.o. will be transferred to the successor company Vodní sklo, a.s. At the same time the transfer of the trading property to the successor company Vodní sklo, a.s. results in the termination and cessation of KOMA, s r.o. without liquidation. Vodní sklo, a.s. therefore becomes a legal successor of the terminated company as regards the trading property.  
 
All rights and obligations from the legal-employment relationships pass to the successor company, including all tangible and intangible property, payables and receivables, and the successor company enters into all actual legal relations of its legal predecessor.

We are herewith notifying you of the matter in advance because we are interested in continual and interrupted cooperation with your company.  
 
We expressly highlight the accounting of KOMA, s r.o. will be concluded on 30.9.2014. KOMA will accept the tax documents issued with the date of taxable fulfilment (as per the legal provisions on value added tax) before 30.9.2014. All tax records with the date of taxable fulfilment after 1.10.2014 must be issued solely to the successor company Vodní sklo a.s., and as of the date 1.10.2014 all invoices for the supplies of goods and services and other business records will be issued by the successor company Vodní sklo a.s.
 
 
With regards
 
Zdeněk Vosátka, Company Director
Jiří Horáček, Chairman of the Board of Directors
13.05.2020
Odstávka: Vážení zákazníci, v termínu 8.6.-12.6. nebude z důvodu plánované odstávky energií ve výrobním závodě Ústí nad Labem probíhat výroba ani expedice. Objednávejte proto dodávky zboží v týdnu před nebo až po odstávce. Ve vyjímečných případech lze zboží expedovat po domluvě s obchodním manažerem. Děkujeme
12.05.2020
Nový Kosher certifikát

Provozovna Ústí nad Labem

Provozovna Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Člen holdingu Tonaso
Webové stránky vytvořilo Comerto, s.r.o.